Jak opodatkowane są dywidendy?

Dywidendy są opodatkowane inaczej niż inne dochody z oszczędności. Poniżej przedstawione zostały główne cechy dywidend i ich opodatkowanie:

  • Przychody z tytułu dywidend ujmowane są jako najwyższy segment dochodu z oszczędności. Dodatkowo dochody z oszczędności traktowane są jako największa część ogólnego przychodu. Oznacza to, że przychody z tytułu dywidend opodatkowane są najwyższą stawką.
  • Dywidendy wiążą się z 10%-ową ulga podatkową. W praktyce oznacza to, że podatek od dywidend nie jest fizycznie potrącany jeśli przychód roczny podatnika nie przekracza £31,865.
  • Dywidendy brutto, z których pobierany jest podatek to suma otrzymanych dywidend netto i 10%-owej nominalnej ulgi podatkowej.
  • Dywidendy opodatkowane są 10%-ową stawką podstawową (w przypadku, gdy opodatkowany dochód po potrąceniu ulgi osobistej, ale łącznie z dywidendami, jest niższy od £31,865 w roku podatkowym 2014/2015 i niższy od £32,010 w roku podatkowym 2013/2014). Jako, że w tym przypadku 10%-owa ulga podatkowa jest wystarczająca do opłacenia zobowiązań podatkowych, podatnicy nie przekraczający kwoty dochodu wymienionej powyżej, nie płacą podatku od dochodów z tytułu dywidend.
  • Wyższa stawka podatku od dywidend wynosi 32,5%. Oznacza to, że podatnicy przekraczający kwotę przychodu £31,865 rocznie muszą zapłacić dodatkowe 22,5% podatku, ponieważ brana jest tu pod uwagę 10%-owa ulga podatkowa.
  • Najwyższa stawka podatkowa w roku podatkowym 2014/2015 nakłada na osoby mające dochód powyżej £150,000 stawkę 37,5% podatku od dywidend. Także w tym przypadku 10%-owa ulga podatkowa zmniejsza oprocentowanie do 27,5 %. Również w roku podatkowym 2013/2014 najwyższa stawka podatkowa zobowiązywała do 37,5%-owego podatku od dywidend przy dochodach powyżej £150,000 rocznie. A więc, po odjęciu 10%-owej ulgi podatek stawka podatku od dywidend w tym przypadku również wynosiła 27,5%.