Warunki wyjścia Wielkiej Brytanii nie zostały jeszcze poddane negocjacjom, to też niemożliwym jest dokładne oszacowanie jego skutków. Na szczęście jednak większość przepisów podatkowych jest poza wpływem UE, dzięki czemu pozostaną one bez zmian. Istnieje jednakże kilka znaczących wyjątków które mogą wpłynąć na Twoją działalność biznesową.

Uwaga: Podatek dochodowy, podatek od zysków kapitałowych oraz podatek od spadków nie ulegną zmianom w wyniku Brexit’u. Kanclerz skarbu państwa zaostrzył budżet 2% wzrostem stopy podstawowej (obecnie wynosi ona 20%). Stwierdził również, że podatek od spadków może wzrosnąć nawet o 5% (wynosi obecnie 40%).

VAT

Prawdopodobnie najbardziej znaczący wpływ na brytyjski system podatkowy będzie miał podatek VAT, będący w gruncie rzeczy podatkiem sterowanym przez UE.

Co nie ulegnie zmianie?

Wraz z odejściem Wielkiej Brytanii z UE nie będzie już ona zobowiązana do posiadania systemu VAT. Jednakże możemy być niemal pewni, że VAT nie zostanie zlikwidowany ponieważ znacząco podnosi on dochody skarbu państwa.

Co może ulec zmianie?

1)         Brak restrykcji unijnych co do VATu może oznaczać, że skarb państwa będzie mógł samodzielnie decydować jakie dobra lub usługi kwalifikują się do obniżonej stawki VAT lub są z niego całkowicie wyłączone. Np. jak podaje polityka odejścia, może zostać podjęta decyzja o usunięciu 5% podatku VAT na krajowe paliwo (jednakże uważamy że to mało prawdopodobne, ponieważ rząd zwykle potrzebuje tyle środków finansowych ile jest w stanie otrzymać)

2)         Nastąpią zmiany w interpretacji przepisów dotyczących VAT przez Królewski Urząd Podatkowy i Celny (HMRC), gdyż nie będą one już zależne od decyzji podejmowanych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS).

3)         W zależności od warunków wynegocjowanych przez Wielką Brytanię z UE, wymiana handlowa z UK może nie podlegać już wewnątrzwspólnotowemu nabyciu i sprzedaży. W zamian może zostać wprowadzony VAT „importowy” – VAT ten będzie najprawdopodobniej pokrywalny, ale dla wielu firm mogą pojawić się niepożądane koszty związane z przepływami pieniężnymi w okresie między importem a zwrotem kosztów.

Wskazówka:

Skalkuluj ile kapitału pracującego potrzeba na sfinansowanie potencjalnych kosztów VATu związanego z importem.

Cło

Jeżeli skutkiem Brexitu będzie opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Celnej, wówczas na wymianę handlową miedzy UK a UE zostanie nałożona opłata celna, co spowoduje, że  Twoje przedsiębiorstw znajdzie się w gorszym położeniu w stosunku do innych firm konkurencyjnych w obrębie UE.

Pobór podatku u źródła od dywidend, udziałów oraz opłat licencyjnych

Na dzień dzisiejszy, jeśli spółka dominująca pobiera dywidendę, udziały lub opłaty licencyjne w jednym z krajów członkowskich UE od spółki zależnej pochodzącej z innego kraju UE, nie występuje pobór podatku u źródła.

Co może ulec zmianie?

Wraz z odejściem UK z UE, grupy kapitałowe z jednostką dominująca w UK oraz jednostkami zależnymi w krajach członkowskich UE, lub tez z jednostką dominująca w kraju UE a jednostki zależnymi w UK, będą podlegały podwójnemu opodatkowaniu dywidend, udziałów oraz opłat licencyjnych, chyba, że umowy zawarte w sprawie unikania podwójnego opodatkowania będą stanowiły inaczej. Co prawda UK zawarło takie porozumienia ze wszystkimi krajami UE, jednak należy mieć na uwadze, iż nie wszystkie z nich zapewniają 0% podatku u źródła. Na przykład, wg umowy z Luksemburgiem odprowadzany jest 5% podatek od praw licencyjnych.

Wskazówka

1) Zwróć uwagę czy nie korzystniejsze byłoby dla Ciebie posiadanie zagranicznego oddziału niż spółki zależnej

2) Rozważ czy obecna struktura Twojej grupy kapitałowej może spowodować pojawienie się podatku u źródła zgodnie z brytyjskimi umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Jeśli tak, warto przemyśleć czy jest ona wystarczająco rozbudowana aby uzasadniona była jej restrukturyzacja.

Składki socjalne

Obecnie, pracownicy pochodzący z UK a wykonujący swoją pracę w innym kraju UE, zobowiązani są do odprowadzania składek socjalnych w kraju w którym pracują. Jeżeli UK zdecyduje się na wyjście z systemu UE, pracownicy będą musieli odprowadzać te składki zarówno w UK, jak i innym kraju członkowskim będącym miejscem wykonywania pracy. Jeśli Twój klient zatrudnia wiele osób pracujących w jednym z krajów członkowskich UE, może to znacząco zwiększyć ponoszone przez niego koszty na rzecz pracowników.

Na szczęście większość brytyjskich regulacji podatkowych pozostanie nienaruszona po przeprowadzeniu Brexit’u. Jeśli jednak klienci importują lub eksportują towary, mogą napotkać w przyszłości dodatkowe koszty związane z VAT oraz z nałożonymi opłatami cłowymi. Natomiast przy zatrudnianiu pracowników wykonujących swoją pracę w jednym z krajów UE, pracodawcy zostaną zobowiązani do odprowadzania podwójnych składek na rzecz świadczeń socjalnych.