Zrzeczenie się części wynagrodzenia – wciąż opłacalne?

Z historycznego punktu widzenia, programy zrzekania się części wynagrodzenia stanowiły idealny sposób na skorzystanie ze zwolnień podatkowych. Jednakże, HMRC podejmuje zdecydowane kroki co do ich stosowania. Czy programy te wciąż spełniają swoją funkcję? Jakie czynności powinni podjąć przedsiębiorcy?

Przypomnienie

W ramach programu poświęcenia wynagrodzenia pracownik rezygnuje z określonej wysokości wynagrodzenia w zamian za świadczenia rzeczowe. Taki układ jest najbardziej korzystny gdy świadczenie rzeczowe otrzymywane w zamian za część wynagrodzenia jest zwolnione z podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne (ang. NI – National Insurance). W takim przypadku, pracownik oszczędza na podatku i składkach ubezpieczeniowych po stronie pracobiorcy, a pracodawca oszczędza na składkach na ubezpieczenie społeczne.

Popularnym świadczeniem rzeczowym otrzymywanym w zamian za wyrzeczenie się części wynagrodzenia są bony na opiekę nad dziećmi do wysokości kwoty wolnej od podatku, telefony komórkowe oraz rowery zapewniane przez firmę dla pracowników.  

Przykład Dan uzgadnia ze swoim pracodawcą, że chciałby wstąpić do programu poświęcenia wynagrodzenia ustalając, że pracodawca będzie potrącał z jego comiesięcznego wynagrodzenia kwotę 50 GBP w zamian za co Dan otrzyma telefon komórkowy.

Wcześniej Dan płacił za swój telefon komórkowy kwotę 50 GBP z kwoty netto otrzymanego wynagrodzenia. Jego pensja zmniejszała się w skali roku o 600 GBP. W zamian za to pracodawca zapewnia mu telefon komórkowy, a Dan staje się podatnikiem wyżej stawki podatkowej.

Obniżenie jego pensji o 600 GBP w skali roku tworzy oszczędności podatkowe w kwocie 240 GBP (40% z 600 GBP) oraz o 12 GBP mniejsze składki na ubezpieczenie społeczne (600 GBP x 2%). Jego pracodawca opłaca rachunek za telefon komórkowy w wysokości 50 GBP miesięcznie (zamiast płacenia wynagrodzenia w tej kwocie), ale zaoszczędza 82.80 GBP na składkach na ubezpieczenie społeczne (600 GBP x 13,8%). Wynagrodzenie netto Dan’a zostało zmniejszone o 368 GBP (600 GBP – (240 GBP + 12 GBP)) ale zaoszczędza on w ciągu roku 600 GBP jako że nie ponosi miesięcznej opłaty za telefon w wysokości 50 GBP.

Ogółem Dan zaoszczędza 252 GBP rocznie w rezultacie wstąpienia do tego programu.

Porada Ponieważ większość świadczeń rzeczowych podlega ponoszonym jedynie przez pracodawcę składkom na ubezpieczenie społecznie kategorii 1A zamiast kategorii 1, stosowanie programów zrzekania się części wynagrodzenia jest wciąż opłacalne dla pracowników nawet jeśli korzyść otrzymywana w zamian nie podlega wyłączeniom – tak jak zmiana ze składek na ubezpieczenia społeczne z kategorii 1 do kategorii 1A, która spowoduje oszczędność na poziomie 12% lub 2%.

Zadbaj o „obowiązywanie” tego programu

Aby móc cieszyć się oszczędnościami na podatku i składkach ubezpieczeniowych oferowanych przez zawarte porozumienie, należy zadbać o to aby w oczach HMRC było ono „obowiązujące”. Obowiązywanie oznacza zmiany wprowadzone do umowy zawartej z pracownikiem, odzwierciedlające zredukowaną pensję oraz określenie otrzymywanej korzyści z tego tytułu. Jeśli zmiana nie została wyszczególniona w umowie to pracodawca może w każdej chwili powrócić do wyżej stawki wynagrodzenia, a HMRC będzie nakładał podatek na pracownika w takiej wysokości jakby wciąż otrzymywał wyższą pensję.

Porada Upewnij się, że w HMRC została wprowadzona zmiana w zakresie wynagrodzenia, a prognozowany podatek i oszczędności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne dojdą do skutku przy rozliczeniu.

Pułapka Wynagrodzenie może być obniżone tylko do poziomu płacy minimalnej pozwalającej na przeżycie (ang. National living wage) lub też minimalnej płacy (ang. National minimum wage) dla osób poniżej 25. roku życia. Należy upewnić się, że pracownik rozumie konsekwencje wzięcia udziału w tym programie, takie jak wpływ na jego emeryturę oraz dostęp do świadczeń socjalnych.

Ograniczenia HMRC

W poprzednich latach HMRC cieszyło zainteresowanie zastosowaniem programu poświęcenia wynagrodzenia, pod warunkiem że było ono obowiązujące. Jednakże od 2011r. HMRC jest coraz bardziej niezadowolony z jego stosowania. Korzyści z nowych zwolnień (np. z konieczności sporządzania raportu P11D) dla kwalifikujących się i zapłaconych zwróconych wydatków, które wprowadzono od 6 kwietnia 2016r., nie przysługują jeśli są dostępne w ramach programu zrzekania się części wynagrodzenia.

Przykręcanie śruby

W kwietniu 2016r. HMRC opublikował dokument w którym zawarł swoje propozycje, które (jeśli zostaną wprowadzone) znacząco osłabią zalety stosowania programu zrzekania się części wynagrodzenia. Zgodnie z tymi propozycjami, urząd zamierza wprowadzić zmiany w prawie podatkowym w taki sposób, że w przypadku udzielenia świadczenia poprzez ten program, świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od przychodu oraz naliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne kategorii 1A. Podstawą do obliczania podatku będzie wyższa z dwóch następujących kwot:

·         Kwota wynagrodzenia pracownika której się zrzekł na rzecz świadczenia,

·         Ekwiwalent pieniężny zapisany w statucie (jeśli występuje).

Pułapka Jeśli kwota wynagrodzenia którą potrącono przewyższa ekwiwalent pieniężny świadczenia, podstawa do obliczenia kwoty podatku jaką zostanie obciążony pracownik będzie wyższa niż w rzeczywistości, a podatek wzrośnie.  

Świadczenia pozostające poza nowymi regułami

Powyższe reguły nie dotyczą wszystkich rodzajów świadczeń. Nie ma żadnych zmian co do traktowania świadczeń niematerialnych, które nie podlegają opodatkowaniu, np. prawo do corocznego dodatkowego urlopu czy też nienormowany czas pracy, a są udzielane w zamian za zrzeczenie się części wynagrodzenia.

Te rodzaje świadczeń do których udzielania HMRC chciałby zachęcić pozostaną nieopodatkowane i nie będą stanowiły podstawy do naliczania składek na ubezpieczenie społeczne. Nalezą do nich:

·         Składki emerytalne uiszczane przez pracodawcę,

·        Udzielana przez pracodawcę porada odnośnie emerytury na podstawie rekomendacji       zawartej w publikacji Financial Advice Market review,

·         Opieka nad dziećmi zorganizowana przez pracodawcę oraz oferowanie możliwości          skorzystania z zakładowego punktu przedszkolnego,

·         Rowery oraz sprzęt zapewniający bezpieczeństwo podczas jazdy zgodny z                       wymogami.

Porada

Program zrzekania się części wynagrodzenia pozostanie atrakcyjny podatkowo ale tylko dla świadczeń preferowanych przez urząd. Najlepiej więc skupić się na nich w pierwszej kolejności biorąc pod uwagę efektywność podatkową wynagrodzenia.

Zmiany nie wpłyną na umowy  na mocy których pracownik otrzymuje dodatkowe świadczenie oprócz ustalonej pensji, ponieważ nie występuje tu porozumienie zrzeczenia się części wynagrodzenia – wciąż można wykorzystywać wyłączenie z podatku. Z drugiej strony, gdy pracownik otrzymuje to samo świadczenie ale poprzez opisywany program, nie może skorzystać z wyłączenia chyba, że jest to jedno ze świadczeń z listy utworzonej przez HMRC. To tworzy niepożądaną sytuację w której dwóch pracowników może otrzymywać ten sam pakiet świadczeń socjalnych lecz opodatkowanych innymi kwotami.

Przykład

Ellie otrzymuje rocznie wynagrodzenie w wysokości 30,000 GBP oraz telefon komórkowy od swojego pracodawcy.

Edward otrzymuje wynagrodzenie roczne na poziomie 30,500 GBP. Przystępuje do programu zrzekania się części wynagrodzenia w wysokości 500 GBP otrzymując w zamian telefon komórkowy. Po wejściu do programu, otrzymuje roczną pensję w wysokości 30,000 GBP oraz telefon komórkowy – dokładnie tak samo jak Ellie. Jednakże na podstawie zapisów w dokumencie HMRC Ellie uzyska korzyści podatkowe i brak składek na NI od telefonu i zostanie obciążona jedynie podatkiem od swojego wynagrodzenia wynoszącego rocznie 30,000 GBP. Natomiast Edward nie skorzysta z wyłączenia z opodatkowania ponieważ telefon został mu udostępniony w ramach programu zrzekania się części wynagrodzenia co spowoduje opodatkowanie jego pensji w wysokości 30,000 GBP rocznie oraz kwoty 500 GBP którą poświęcił na rzecz telefonu komórkowego.

Rada

Przy udzielaniu świadczeń pracownikom najbezpieczniejszą opcją jest zaproponowanie niższej płacy przy dodatkowym świadczeniu zamiast wstępowania do opisanego programu. To spowoduje zachowanie prawa do wyłączenia z opodatkowania tej części wynagrodzenia.

Sytuacja w przypadku pracowników biorących już udział w programie jest dość podchwytliwa – można zaproponować obniżenie wynagrodzenia i pokrycie różnicy wartością udzielanego świadczenia może wiązać się z problemami, np. zwolnieniami. Zamiast tego inną opcją może być zamrożenie płac wraz z wprowadzeniem świadczeń aby kwoty się wyrównały.

Programy zrzekania się części wynagrodzeń na rzecz świadczeń pracowniczych są efektywne ale tylko w przypadku konkretnych świadczeń wybranych przez HMRC, jak np. opieka na dzieckiem, i wciąż powodują oszczędności na składkach ubezpieczeniowych nawet jeśli nie ma oszczędności podatkowych. Zastosowanie niższej pensji początkowej lub zamrożenia płac wraz z dodatkowymi świadczeniami może pozwolić uniknąć przykrych skutków nowych regulacji.